"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Writing Center

Το Writing Center έχει ως σκοπό να υποστηρίξει και να διδάξει τη διαδικασία διεξαγωγής ακαδημαϊκής έρευνας στον τομέα των βιβλικών και θεολογικών σπουδών καθώς και τη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών. To Writing Center ενθαρρύνει τους φοιτητές να αναπτύξουν τη δική τους σκέψη ως μελετητές, συγγραφείς και ομιλητές.

Υπηρεσίες

Το writing center προσφέρει υποστήριξη στους φοιτητές σχετικά με:

  • Την κατανόηση των ερευνητικών θεμάτων που δίνονται από τους καθηγητές και των προσδοκιών για την εκάστοτε ακαδημαϊκή εργασία.
  • Τον προγραμματισμό συγγραφής ερευνητικών εργασιών.
  • Τη διεξαγωγή έρευνας χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη και διαδικτυακούς πόρους.
  • Την αξιολόγηση πηγών και τη χρήση τους.
  • Τη μορφοποίηση της ακαδημαϊκής εργασίας (βιβλιογραφία, υποσημειώσεις, παραθέσεις, κεφάλαια, παράγραφοι κλπ)
  • Τη σωστή χρήση της γλώσσας (πχ γραμματική, ορθογραφία, λεξιλόγιο, ορολογία).
  • Το κάθε στάδιο συγγραφής ακαδημαϊκών εργασιών και τον σχεδιασμό επόμενων βημάτων.
  • Την προετοιμασία παρουσιάσεων εργασιών.

Τέλος, προσφέρεται η δυνατότητα αποστολής e-mail στους καθηγητές προς βεβαίωση ότι η εκάστοτε εργασία αποτέλεσε αντικείμενο επεξεργασίας στο Writing Center.