"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι."

Β' Τιμοθέου 2:2

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης