"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Για πρακτικούς λόγους είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο https://forms.gle/97S7WLN9DM8X2wGN6