"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Θεολογία (ΘΕ)

Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα του τομέα θεολογίας:

Με την ολοκλήρωση του Πλήρους Ελληνικού Προγράμματος στα υποχρεωτικά μαθήματα του τομέα της Θεολογίας, οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν:

  • Να κατανοούν όλους τους επί μέρους κλάδους της θεολογίας καθώς και τη σχέση αυτών των τομέων μεταξύ τους.
  • Να κατανοούν τους διάφορους τομείς της θεολογίας και της ηθικής και να έχουν αναπτύξει σαφή μεθοδολογία ανεξάρτητης επεξεργασίας θεολογικών θεμάτων και την εφαρμογή αυτών στην ανθρώπινη ζωή.
  • Να κατανοούν την ιστορική ανάπτυξη των δογματικών θέσεων ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε τεκμηριωμένο και δίκαιο οικουμενικό διάλογο.
  • Να αντιλαμβάνονται το ρόλο της χριστιανικής θεολογίας και να την εφαρμόζουν μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο ποικίλων θρησκειών και φιλοσοφικών ρευμάτων που βρίσκονται στο προσκήνιο στον 21ο αιώνα.
  • Να είναι ικανοί να αναλύουν θεολογικά θέματα και να εκπονούν βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες εργασίες βάσει των βιβλικών, γλωσσικών, ιστορικών, ερμηνευτικών, φιλοσοφικών και θεολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρονται μέσα από τα μαθήματα της Βιβλικής Ερμηνείας και της Θεολογίας.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις