"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Βιβλική Ερμηνεία (BI)

Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα του τομέα Βιβλικής Ερμηνείας:

Με την ολοκλήρωση του Πλήρους Eλληνικού Προγράμματος στα υποχρεωτικά μαθήματα του τομέα Βιβλικής Ερμηνείας, οι φοιτητές θα πρέπει:

  • Να γνωρίζουν τη βασική διάταξη, δομή, ιστορία, φιλολογικό είδος και θεολογία των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.
  • Να ερευνούν και να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο της Βίβλου και να μπορούν να εφαρμόζουν το βιβλικό μήνυμα στο προσωπικό, εκκλησιαστικό και κοινωνικό περιβάλλον του σύγχρονου κόσμου.
  • Να ερμηνεύουν με μεγάλο βαθμό αυτονομίας το αρχαίο ελληνικό κείμενο της Βίβλου και να κάνουν χρήση των σχετικών έντυπων και ψηφιακών εργαλείων μελέτης σ’ αυτόν τον τομέα.
  • Να ερμηνεύουν με σχετικό βαθμό αυτονομίας το αρχαίο εβραϊκό κείμενο της Βίβλου και να κάνουν χρήση όλων των σχετικών έντυπων και ψηφιακών βοηθημάτων και εργαλείων μελέτης σ’ αυτόν τον τομέα.
  • Να αναπτύξουν κρίση ώστε να είναι ικανοί να διερευνούν ερμηνευτικά προβλήματα βάσει των σχετικών ερμηνευτικών και εξηγητικών μεθόδων που άπτονται της μελέτης της Βίβλου.
  • Να είναι ικανοί να αναλύουν βιβλικά κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και να εκπονούν βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες εργασίες βάσει των γλωσσικών, ιστορικών και ερμηνευτικών γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρονται μέσα από μαθήματα του τομέα Βιβλικής Ερμηνείας.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις